Фаховий журнал

Український журнал дерматології, венерології, косметології 
УЖДВК

«Український журнал дерматології, венерології, косметології» як науково-практичне видання сприяє  підвищенню престижу української медичної науки та формуванню нового покоління науково-педагогічних кадрів та є офіційним друкованим органом УАЛДВК.

Журнал виходить у світ з лютого 2001 року.

 Засновники: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ПП «ІНПОЛ ЛТМ»
ISSN: 1727-5725
Реєстраційне свідоцтво: КВ № 135862560ПР від 16.01.2008 р.
Фахова реєстрація у ВАК України:
Додаток до постанови Президії ВАК України № 1-05/4 від 26.05.2010 р.
Головний редактор: професор В.І. Степаненко

Офіційний сайт видання

Умови публікації в “Українському журналі дерматології, венерології, косметології” (УЖДВК)

1. Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

2. Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Статті, що містять результати експериментальних досліджень, повинні складатись з таких розділів: “Вступ”, “Мета роботи”, “Матеріали і методи”, “Результати та обговорення”, “Висновки”.
3. На першій сторінці тексту зазначають:

  •    Назву статті;
  •   Прізвище та ініціали авторів;
  •   Установу де працюють автори, місто, країну ;
  •    Ключові слова – від 5 до 10 слів.Список літератури оформлюється на окремих сторінках. Джерела подаються в алфавітному порядку.Текст друкується шрифтом висотою, не меншою 2 мм, на білому папері через 2 інтервали на одному боці аркуша А4 (210х297мм) з полями по 20 мм.Матеріали приймаються на дискетах (3,5 д). Дискету присилати в твердому конверті. Автори несуть відповідальність за наукові та літературні дані, наведені в статті. Редакція залишає за собою право на редагування статті чи відмову автору в публікації, якщо стаття не відповідає наведеним вище вимогам.
    Дискети та інші матеріали, надіслані в редакцію не повертаються.Статті надсилати за адресою: 01030, Україна, м.Київ, вул. М.Коцюбинського, 8а. Редакція УЖДВК.

Два журнала УЖДВК