Фаховий журнал

Український журнал дерматології, венерології, косметології 
УЖДВК

«Український журнал дерматології, венерології, косметології» як науково-практичне видання сприяє  підвищенню престижу української медичної науки та формуванню нового покоління науково-педагогічних кадрів та є офіційним друкованим органом УАЛДВК.

Журнал виходить у світ з лютого 2001 року.

Засновники: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ПП «ІНПОЛ ЛТМ»
Мова видання: українська, англійська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія “Б”).

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському журналі дерматології, венерології, косметології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online).

DOI: 10.30978/UJDVK.

Головний редактор: професор В.І. Степаненко

Офіційний сайт видання

Умови публікації в “Українському журналі дерматології, венерології, косметології” (УЖДВК)