ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА КОЛЯДЕНКА

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА КОЛЯДЕНКАП’ятого липня 2020 року виповнюється 85 років від дня народження співзасновника і першого Президента УАЛДВК Володимира Григоровича Коляден­ка (1935 – 2013) — доктора медичних наук, професора, заві­дувача кафедри дерматології та венерології Націо­нального медичного університету імені О.О. Бо­­гомольця (1974—2009), члена-корес­пон­дента Академії педагогічних наук України, академіка  Академії вищої школи України, заслуженого працівника вищої школи України.

Володимир Григорович Коляденко народився у 1935 році в селі Таганчі Канівського району Черкаської області. Його батька Григорія Они­симовича у 1938 році було репресовано. Після закінчення семирічної школи у 1950—1954 роках В.Г. Коляденко навчався в Київсько­му медичному училищі № 1. Працював лаборантом кафедри психіатрії Київського ме­­дичного інституту. У 1955—1957 роках проходив строкову військову службу в лавах Радянської Армії. 1957—1963 роки — студент лікувального факультету Київ­сь­кого медичного інституту. Під час навчання в інституті активно працював у наукових студентських гуртках на кафедрах мікробіології та дерматовенерології, брав активну участь у громадському житті. Про­тягом трьох років обирався секретарем комсомольської організації закладу. Входив до складу районного комітету комсомолу та пленуму Київ­ського об­­ласного і міського комітетів комсомолу. За творче поєднання відмінного навчання, роботи в наукових студентських гуртках з великою гро­мадсько-політич­ною роботою після закінчення інституту був занесений до Золотої книги пошани Київського медичного інституту. 1963—1966 роки — аспірант ка­­федри шкірних та венерич­них хвороб Київсько­го медичного інституту.

Започатковані під час навчання і роботи в студентському науковому гуртку дослідження лягли в основу кандидатської дисертації «До питання про етнологію і патогенез хронічної кропив’янки», яку В.Г. Коляденко успішно за­­хистив у 1966 році.

У 1973 році В.Г. Коляденко під керівництвом професора І.І. Потоцького захистив дисертацію «Вивчення патогенезу алергійних сверблячих дерматозів за даними деяких окиснювально-відновних процесів у шкірі» на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук. За час роботи в Київському медичному інституті (Націо­наль­ний медичний університет імені О.О. Бо­­го­мольця) у 1984—2009 роках завідував кафед­рою дерматології та венерології, у 2009—2013 роках працював професором кафедри. З 1973 до 1977 року В.Г. Коляденко одночасно з роботою на кафедрі очолював деканат з навчання іноземних студентів, а з 1977 до 2009 року одночасно із завідуванням кафедрою виконував обов’язки проректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з наукової роботи.

Після здобуття Україною незалежності протягом двох десятиріч професор В.Г. Коляденко очолював спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Шкірні та венеричні хвороби».

Професор В.Г. Коляденко був одним із фундаторів Української асоціації лікарів-дермато­венерологів і косметологів (УАЛДВК), яка започаткувала інтегральні процеси у вітчизняній дерматовенерології. Асоціація ставить за мету сприяння професійній діяльності лікарів, роз­вит­ку фундаментальної і прикладної науки в царині дерматовенерології і косметології, захисту професійної діяльності членів асоціації. З часу заснування УАЛДВК до 2010 року В.Г. Ко­­ляден­ко був її президентом.

У 2001 році було започатковано видання нового фахового журналу асоціації «Українсь­кий журнал дерматології, ве­­нерології, косметології», головним редактором якого професор В.Г. Коляденко лишався до ос­­танніх днів життя. Головним напрямом наукових досліджень вченого було вивчення патогенезу, розроблення методів діагностики та лікування хронічних дерматозів, урогенітальних інфекцій, мікозів та багатьох інших захворювань, дослідження протипухлинної функції шкіри.

В.Г. Коляденко став автором понад 500 нау­кових праць, серед яких 28 монографій, підручників та навчальних посібників, а також 82 винаходи, з яких 5 запатентовано у Великій Брита­­нії, Франції, Японії та інших країнах.

Професор В.Г. Коляденко створив наукову школу лікарів-дерматовенерологів. Вчений підготував понад 40 кандидатів і докторів медичних наук. За заслуги в науковій, педагогічній та лікарській діяльності був нагороджений орденами Дружби народів (1980), «За заслуги» III сту­пеня, медалями, нагрудними значками Міні­стерства вищої, середньої і спеціальної освіти СРСР за успіхи в роботі та Міністерства охорони здоров’я України «Відмінник охорони здо­ров’я», Почесними грамотами Вер­ховної Ради України (1992, 2007).

На жаль, Володимира Григоровича вже немає з нами. Світла пам’ять про В.Г.Коляденка — науковця, педагога, лікаря-дерматовенеролога, громадського діяча, патріота України — назавжди залишиться в серцях його учнів, колег та всіх, хто його знав.

Президія УАЛДВК