Link

Памяті професора Маврова Геннадія Івановича
21 липня 2021 року передчасно пішов у вічність Мавров Геннадій Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу ІПСШ/ВІЛ ДУ „Інституту дерматології і венерології НАМН України, завідувач кафедри дерматовенерології та ВІЛ/СНІД Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України
Г.І. Мавров народився 31 жовтня 1959 р. в місті Жданов (нині Маріуполь), Донецької області. У 1977-1983 рр. навчався в Харківському медичному інституті, де й почав свою наукову діяльність в 1980 р. у Студентському Науковому Товаристві під керівництвом професора Б.А. Задорожного та був залишений на кафедрі шкірних та венеричних хвороб для науково-педагогічної роботи, де навчався у клінічній ординатурі в 1983-1985 рр. У 1985 році Г.І. Мавров був обраний на посаду асистента кафедри, де пропрацював до 1993 року.
У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Виявлення хламідійної інфекції за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу», у 1996 році – докторську дисертацію «Репродуктивна функція у хворих на хламідіоз та мікоплазмоз : оцінка стану. лікування та профілактика порушень».
З 1996 по 2009 рік Г.І. Мавров працював на посаді завідувача відділення венерології Інституту дерматології та венерології Національної Академії медичних наук України. У 2009-2012 рр. – директор цього інституту. З 2012 року очолював відділ ІПСШ / ВІЛ.
Він активно займався дослідженнями в області інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Наукові досягнення пов’язані з вивченням сифілісу, хламідіозу, трихомонозу, герпесу, а також ВІЛ-інфекції.
З 2009 р. Г.І. Мавров був завідувачем кафедри дерматовенерології та ВІЛ/СНІД Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, де підготував велику кількість спеціалістів в різних галузях дерматовенерології.
Г.І. Мавров постійно брав участь у підготовці та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів: підготував 5 докторів та 15 кандидатів наук. Ним опубліковано понад 600 наукових робіт, у тому числі 4 монографії, 65 навчально – методичних посібників, 26 патентів України У 2008-2018 рр. представляв Україну в Міжнародному союзі проти ІПСШ – International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI). Також професор Г.І. Мавров був віце-президентом Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів; членом Європейської Академії Дерматовенерології (EADV); членом Міжнародного Союзу проти інфекцій, що передаються статевим шляхом (IUSTI); членом спеціалізованої вченої ради Д 64.603.01 при ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України» за спеціальністтю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби; членом редколегії ряду спеціалізованих фахових журналів України.
Світла пам’ять про Г.І.Маврова — лікаря-дерматовенеролога, науковця, педагога, громадського діяча — назавжди залишиться в серцях його учнів, колег та всіх, хто його знав.
Президія УАЛДВК

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА КОЛЯДЕНКА

Link

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА КОЛЯДЕНКАП’ятого липня 2020 року виповнюється 85 років від дня народження співзасновника і першого Президента УАЛДВК Володимира Григоровича Коляден­ка (1935 – 2013) — доктора медичних наук, професора, заві­дувача кафедри дерматології та венерології Націо­нального медичного університету імені О.О. Бо­­гомольця (1974—2009), члена-корес­пон­дента Академії педагогічних наук України, академіка  Академії вищої школи України, заслуженого працівника вищої школи України.

Володимир Григорович Коляденко народився у 1935 році в селі Таганчі Канівського району Черкаської області. Його батька Григорія Они­симовича у 1938 році було репресовано. Після закінчення семирічної школи у 1950—1954 роках В.Г. Коляденко навчався в Київсько­му медичному училищі № 1. Працював лаборантом кафедри психіатрії Київського ме­­дичного інституту. У 1955—1957 роках проходив строкову військову службу в лавах Радянської Армії. 1957—1963 роки — студент лікувального факультету Київ­сь­кого медичного інституту. Під час навчання в інституті активно працював у наукових студентських гуртках на кафедрах мікробіології та дерматовенерології, брав активну участь у громадському житті. Про­тягом трьох років обирався секретарем комсомольської організації закладу. Входив до складу районного комітету комсомолу та пленуму Київ­ського об­­ласного і міського комітетів комсомолу. За творче поєднання відмінного навчання, роботи в наукових студентських гуртках з великою гро­мадсько-політич­ною роботою після закінчення інституту був занесений до Золотої книги пошани Київського медичного інституту. 1963—1966 роки — аспірант ка­­федри шкірних та венерич­них хвороб Київсько­го медичного інституту.

Започатковані під час навчання і роботи в студентському науковому гуртку дослідження лягли в основу кандидатської дисертації «До питання про етнологію і патогенез хронічної кропив’янки», яку В.Г. Коляденко успішно за­­хистив у 1966 році.

У 1973 році В.Г. Коляденко під керівництвом професора І.І. Потоцького захистив дисертацію «Вивчення патогенезу алергійних сверблячих дерматозів за даними деяких окиснювально-відновних процесів у шкірі» на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук. За час роботи в Київському медичному інституті (Націо­наль­ний медичний університет імені О.О. Бо­­го­мольця) у 1984—2009 роках завідував кафед­рою дерматології та венерології, у 2009—2013 роках працював професором кафедри. З 1973 до 1977 року В.Г. Коляденко одночасно з роботою на кафедрі очолював деканат з навчання іноземних студентів, а з 1977 до 2009 року одночасно із завідуванням кафедрою виконував обов’язки проректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з наукової роботи.

Після здобуття Україною незалежності протягом двох десятиріч професор В.Г. Коляденко очолював спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Шкірні та венеричні хвороби».

Професор В.Г. Коляденко був одним із фундаторів Української асоціації лікарів-дермато­венерологів і косметологів (УАЛДВК), яка започаткувала інтегральні процеси у вітчизняній дерматовенерології. Асоціація ставить за мету сприяння професійній діяльності лікарів, роз­вит­ку фундаментальної і прикладної науки в царині дерматовенерології і косметології, захисту професійної діяльності членів асоціації. З часу заснування УАЛДВК до 2010 року В.Г. Ко­­ляден­ко був її президентом.

У 2001 році було започатковано видання нового фахового журналу асоціації «Українсь­кий журнал дерматології, ве­­нерології, косметології», головним редактором якого професор В.Г. Коляденко лишався до ос­­танніх днів життя. Головним напрямом наукових досліджень вченого було вивчення патогенезу, розроблення методів діагностики та лікування хронічних дерматозів, урогенітальних інфекцій, мікозів та багатьох інших захворювань, дослідження протипухлинної функції шкіри.

В.Г. Коляденко став автором понад 500 нау­кових праць, серед яких 28 монографій, підручників та навчальних посібників, а також 82 винаходи, з яких 5 запатентовано у Великій Брита­­нії, Франції, Японії та інших країнах.

Професор В.Г. Коляденко створив наукову школу лікарів-дерматовенерологів. Вчений підготував понад 40 кандидатів і докторів медичних наук. За заслуги в науковій, педагогічній та лікарській діяльності був нагороджений орденами Дружби народів (1980), «За заслуги» III сту­пеня, медалями, нагрудними значками Міні­стерства вищої, середньої і спеціальної освіти СРСР за успіхи в роботі та Міністерства охорони здоров’я України «Відмінник охорони здо­ров’я», Почесними грамотами Вер­ховної Ради України (1992, 2007).

На жаль, Володимира Григоровича вже немає з нами. Світла пам’ять про В.Г.Коляденка — науковця, педагога, лікаря-дерматовенеролога, громадського діяча, патріота України — назавжди залишиться в серцях його учнів, колег та всіх, хто його знав.

Президія УАЛДВК

Link

УАЛДВК щиро вітає з ювілейним Днем народження свого президента, завідувача кафедри дерматології та венерології НМУ імені О.О.Богомольця, Заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора ВІКТОРА ІВАНОВИЧА СТЕПАНЕНКА

Зичимо Вам міцного здоров’я, невичерпних сил та енергії, натхнення, оптимізму і нових плідних здобутків!

Бажаємо здійснення найзаповітніших мрій,  радості життя, вірних друзів і надійних колег!

Нехай у Вашому домі завжди панують любов, злагода і благополуччя, а у професійній справі зберігається бажання невпинно рухатися вперед!

ПАМ’ЯТІ  ПРОФЕСОРА ФЕДОТОВА ВАЛЕРІЯ  ПАВЛОВИЧА

Link


ПАМЯТІ  ПРОФЕСОРА ФЕДОТОВА ВАЛЕРІЯ  ПАВЛОВИЧА

 7 жовтня 2018 р. на 79 році життя пішов у вічність завідувач кафедри дерматовенерології і косметології з циклом естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного університету доктор медичних наук, професор Федотов    Валерій Павлович. Continue reading

УАЛДВК-17

СЬОГОДНІ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ УАЛДВК!
САМЕ 18 ЖОВТНЯ 2000 РОКУ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРУВАЛО УКРАЇНСЬКУ АСОЦІАЦІЮ ЛІКАРІВ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІВ І КОСМЕТОЛОГІВ, СТВОРЕНУ РІШЕННЯМ VII З’ЇЗДУ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІВ УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ 1999 РОКУ.

Пам’яті колеги…

Link

Хара1

З глибоким сумом сповіщаємо колегам-дерматовенерологам та всій медичній спільноті, що сьогодні передчасно пішов з життя знаний український лікар, громадський діяч, віце-президент Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів, головний лікар Тернопільського обласного комунального клінічного шкірно-венерологічного диспансеру, Заслужений лікар України, кавалер орденів Богдана Хмельницького та преподобного Агапіта Печерського, кандидат медичних наук, доцент, полковник медичної служби Олександр Іванович ХАРА.

Від нас пішов блискучий лікар, організатор , науковець, відданий син нашої держави, який все своє життя присвятив служінню людям, розбудові вітчизняної охорони здоров’я.

Президія УАЛДВК висловлює глибокі співчуття рідним і близьким покійного.
Світла пам’ять про Олександра Івановича Хару назавжди збережеться в наших серцях.

 

80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І.І.МАВРОВА

Link

Mavrov

80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І.І.МАВРОВА

Сьогодні виповнюється 80 років від дня народження Івана Івановича МАВРОВА (1936 – 2009) – голови Українського наукового товариства дерматовенерологів (1980 – 1992), доктора медичних наук, професора, почесного члена Болгарського наукового товариства дерматологів і венерологів, віце-президента УАЛДВК (2001 – 2009), багаторічного директора Інституту дерматології та венерології НАМН України (1977 – 2009).

Біографічна довідка

ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА КРІСТІАНА ДІЛА (АРГЕНТИНА)

Link

13339521_1228386540506002_5294102517831994721_nЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА КРІСТІАНА ДІЛА (АРГЕНТИНА)

3 червня 2016 р. у Національному музеї медицини України (м.Київ) відбулася лекція професора Крістіана Діла (Christian Diehl) про використання супероксиддисмутази у лікуванні бульозного епідермолізу – тяжкого орфанного захворювання, яке спричиняє страждання дітей (“діти-метелики”). Професор Діл продемонстрував не лише дані з переднього краю науки, а й зразок транскордонної активності. Француз за народженням, він зараз проживає в Аргентині,викладає у аргентинському та італійському університетах, а також читає лекції у багатьох країнах Європи та світу (цього року – 70). З вступним словом до присутніх за дорученням президента УАЛДВК професора Віктора Степаненка звернувся віце-президент асоціації Володимир Короленко. Після насиченої лекції з численними практичними кейсами відбулося обговорення; студенти, які задали найцікавіші питання, отримали приз – примірники свіжого номеру фахового журналу УАЛДВК – Українського журналу дерматологї, венерології, косметології, в якому опубліковано дослідження професора Крістіана Діла. Було також прочитано доповідь з історії дерматології. Президія УАЛДВК висловлює щиру вдячність професору Крістіану Ділу за його чудові лекції, доцентові Катерині Коляденко, яка взяла на себе турботи з організації візиту професора К.Діла в Україну та доповідала надзвичайно цікаві результати власних досліджень, а також професору Вадиму Шипуліну, директорові Національного музею медицини України, за плідну співпрацю.


Фото звіт – далі
Continue reading

125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА АФАНАСІЙОВИЧА БУЛГАКОВА (1891 – 1940)

Link

125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИХАЙЛА АФАНАСІЙОВИЧА БУЛГАКОВА (1891 – 1940)

Сьогодні виповнюється 125 років від дня народження Михайла Афанасійовича Булгакова (1891 – 1940) – письменника, випускника медичного факультету Київського Університету святого Володимира, лікаря-венеролога.

Булгаков

145 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЄГОРА ГЛАВЧЕ

Link

145 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЄГОРА ГЛАВЧЕ

Glavche21 січня виповнилося 145 років від дня народження видатного українського дерматовенеролога Єгора Степановича Главче (1871 – 1919). У 1895 р. він закінчив медичний факультет Московського університету, а потім був ординатором клініки шкірних і венеричних хвороб, керованої О. І. Поспєловим. З 1900 р працював в Одеській міській лікарні амбулаторним лікарем, ординатором, завідувачем шкірно-венерологічного відділення. У 1902 році захистив докторську дисертацію «Лімфатичні залози і сифіліс». У 1903 році працював в дерматологічній клініці у Й.Ядассона у Берні. Найбільше значення мають його праці з лікування сифілісу сальварсаном, а також роботи по боротьбі з венеричними хворобами в умовах воєнного часу. Е. С. Главче був одним з перших венерологів – організаторів боротьби з венеричними хворобами. У 1911 році він організував лекторій, де проводилися публічні читання про венеричні хвороби та ролі проституції в їх розповсюдженні. 1912 року першим увів у практику превентивне лікування; для ранньої діагностики пропонував обстежувати всіх дітей та годуючих матерів, зіставляючи клінічні дані з реакцією Вассермана. У 1917 році в Одесі організував першу в країні (і в усій тодішній Російській імперії) безкоштовну поліклініку для хворих на шкірні, венеричні та сечостатеві хвороби — розробив та представив у міську управу план організації дерматовенерологічної поліклініки, яка була відкрита 18 серпня 1917 року. В поліклініці працювало 6 лікарів, функціонували 3 лабораторії — вассерманівська, бактеріологічна та хімічна; зуболікарський кабінет, операційна та маніпуляційний кабінет. У 1922 році цю поліклініку реорганізовано в Одеський дерматовенерологічний науково-дослідний інститут ім. Главче. В подальшому — частково виділено в Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер і сучасну кафедру дерматології і венерології Одеського національного медичного університету.
Протягом багатьох років Главче був секретарем Одеського дерматологічного товариства.