В УКРАЇНІ СТВОРЕНО НАЦІОНАЛЬНУ ЛІКАРСЬКУ РАДУ

                                                 gu_ukr

 ГОЛОС УКРАЇНИ № 228 (6232)
  ЧЕТВЕР, З ГРУДНЯ 2015

 В УКРАЇНІ СТВОРЕНО НАЦІОНАЛЬНУ ЛІКАРСЬКУ РАДУ

Об’єднати зусилля з метою забез­печення лікарської автономії та розвитку професійного самовряду­вання вирішила більшість україн­ських медичних асоціацій та това­риств, їхні керівники підписали в Києві установчі документи новоствореного всеукраїнського об’єднання, яке отримало назву Національна лікарська рада (НЛР).

Ми ставимо за мету створення умов для належного виконання лікаря­ми свого високого призначення, виз­нання за ними вирішального голосу в управлінні охороною здоров’я, кадровій політиці та організації медичної допо­моги за їх профілем, аналогічно медич­ним асоціаціям зарубіжних країн, — сказав кореспонденту «Голосу України» голова президії НЛР, президент Асоціа­ції стоматологів України Мирон Угрин.

До компетенції НЛР належатимуть загальні питання лікарської практики, що потребують вирішення на рівні лі­карського самоврядування або на рівні державних органів влади. Загальнонаці­ональне об’єднання лікарів має, зокре­ма, намір всіляко сприяти ухваленню закону про лікарське самоврядування і створенню  відповідно до цього доку­мента таких самоврядних лікарських ор­ганізацій, як, наприклад, Українське лі­карське товариство. Палата стоматоло­гів України, Всеукраїнська фармацев­тична палата, які на сьогодні є найбільш готовими до цього кроку об’єднаннями, та, можливо, інших. Прагнутимемо та­кож забезпечувати провідну роль і вплив наших професійних асоціацій у затвер­дженні фахових стандартів лікарської діяльності, клінічних протоколів та ін­ших регуляторних актів. Рада скеровува­тиме свої зусилля на посилення соціаль­ного захисту медиків, їх фахове удоско­налення, дотримання етичного кодексу, розширення участі у міжнародному співробітництві.

На думку заступника голови Коміте­ту Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Олега Мусія, ство­рення Національної лікарської ради засвідчує, що медична спільнота дозрі­ла до виходу на якісно новий рівень са­моорганізації й здатна визначати пра­вила і принципи своєї діяльності, як це роблять лікарі у всьому світі.